Moje konto

Regulamin sklepu internetowego

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.saunadom.pl prowadzony jest przez GERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok, e-mail: germes.sklep@gmail.com)1 DEFINICJE
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny
w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
KLIENT / KUPUJĄCY – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT / TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym Sprzedawcy rzecz ruchoma.
PRODUKTY/ TWOARY WŁASNE – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, której producentem jest GERMES SPÓŁKA Z O.O.
PRODUKTY/ TOWARY INNE – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, której producentem nie jest GERMES SPÓŁKA Z O.O.,
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: saunadom.pl
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – GERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Przędzalniana 60, 15-688 Białystok, e-mail: germes.sklep@gmail.com) wpisany do Krajowego Rejestru Sądowniczego ; SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, Kapitał zakładowy 5000,00 ZŁ NIP 7010806688 REGON: 36962600900000, adres poczty elektronicznej: ​germes.sklep@gmail.com
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osobowa której danej osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do aktualizacji i poprawiania
Sklep Internetowy oraz niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców i konsumentów.
Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym.
Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Usługobiorca / Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca / Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę / Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
W celu korzystania ze Sklepu internetowego lub usług Sprzedawcy niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej, przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.Zalecana rozdzielczość ekranu: 1080×724.
3 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków: (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Kontynuuj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), numer telefonu kontaktowego, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz hasło.
Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Potwierdź zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.
Korzystanie z Newslettera składa się łącznie trzech kolejnych kroków: podania w zakładce „Biuletyn” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, kliknięcia pola „Kontynuuj” oraz potwierdzenia chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.
Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
4 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach internetowych Sklepu. Sprzedawca oferuje Towary nowe, fabrycznie zamknięte, zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu na rynek.
Ceny wszystkich Towarów prezentowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Cena Towarów nie obejmuje kosztów przesyłki. Informacja o kosztach przesyłki zawarta jest w trakcie składania Zamówienia.
Wiążące dla Stron są ceny, właściwości Produktu oraz wszelkie koszty ujawnione na stronie internetowej oferowanego Produktu w momencie złożenia zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
Sprzedawca realizuję wysyłkę Produktów na terenie: Polski oraz na teren Unii Europejskiej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy zakupie, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
W opisie dotyczącym konkretnego Produktu Sprzedawca informuje Kupującego o właściwościach Produktu. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają określone cechy i właściwości i z tego względu muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach. Wszelkie informacje o przechowywaniu Produktu znajdują się na jego opakowaniu.
Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca obowiązany jest do zapewnienia zgodności Produktu z umową i odpowiedzialny jest wobec Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Przez wadę Produktu rozumie się niezgodności Produktu z umową, a w szczególności: brak właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; Produkt nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór; Produkt nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jego przeznaczenia; Produkt został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym. Ponadto zdjęcie produktu na sklepie- może odróżniać się kolorem bądź opakowaniem produktu*.
5 ZAMÓWIENIE, REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą oraz złożyć Zamówienie w następujący sposób: za pośrednictwem Sklepu internetowego (Formularz Zamówień albo Konto), pocztą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres germes.sklep@gmail.com
Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień: w celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
Następnie Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych (termin związania Zamówieniem), może przyjąć Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji – z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 3 do 7 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wyjątkiem jest okres promocyjny, w którym czas wydłuża się do 10 dni roboczych, Na czas realizacji Zamówienia składa się: skompletowanie Zamówienia i przygotowanie do wysyłki oraz czas dostawy. Czas realizacji zamówienia w przypadku dostawy za granicę Polski może się wydłużyć do 4 dni.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4, a także poprzez przesłanie dowodu zakupu zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
6 SPOSOBY PŁATNOŚCI, FORMY DOSTAWY
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności, jeżeli umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej: płatność przelewem tradycyjnym na jeden z dwóch numerów rachunków bankowych Sprzedawcy ( Bank SANTANDER, numer rachunku: PL 38 1090 2590 0000 0001 4772 8567, EUR 32 1090 2590 0000 0001 4772 8966, w tytule przelewu należy zamieścić numer zamówienia, a także dane osoby zamawiającej – imię, nazwisko lub podmiotu zamawiającego – firma), płatność za pobraniem, szybki elektroniczny przelew online (pay-by-link) obsługiwany przez system PayU, płatność kartą płatniczą obsługiwana przez system PayU, płatnośc systemem Dotpay.
Sprzedawca może ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w Zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
Produkty dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem jednego z przewoźników wybranych przez Kupującego w toku składania Zamówienia. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: paczka kurierska na terenie Polski, paczka kurierska poza granicami PL
W przypadku dostawy Produktów poza Europę koszty dostawy są ustalane indywidualnie przed lub po złożeniu Zamówienia i są dostosowane do wagi oraz gabarytu przesyłki.Termin dostawy Produktu do Klienta na terenie Polski wynosi do7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Ponadto w okresie PROMOCJI- czas wydłuzony jest do 10 dni roboczych. Termin ten należy liczyć w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pośrednictwem serwisu Payu/Dotpay – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, oraz wysłania potwierdzenia swojej płatności na adres email germes.sklep@gmail.com
Termin dostawy Produktu do Klienta poza terenem Polski jest ustalany indywidualnie, Kupujący jest o nim informowany poprzez e-mail.
W momencie odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić, czy przesyłka została dostarczona bez uszkodzeń oraz czy jej zawartość nie jest uszkodzona (stan Produktów zmatowionych przez Kupującego).
W przypadku gdy przesyłka nosi ślady uszkodzenia (zewnętrznie widoczne uszkodzenia transportowe, zawilgocenia paczek lub inne braki) lub zamówione Produkty są uszkodzone, mają braki ilościowe itp. Kupujący powinien sporządzić z udziałem kuriera/przewoźnika protokołu uszkodzenia przesyłki w momencie jej odbioru (czynność obowiązkowa do zgłoszenia reklamacji). Kupujący powinien zgłosić Sprzedawcy w/w okoliczności uszkodzenia lub braków w przesyłce w terminie 1 dnia roboczego od daty otrzymania przesyłki.
W przypadku gdy po wydaniu przesyłki Kupujący sprawdzi przesyłkę i ujawni ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze (przesyłka uszkodzona w środku, Produkty są uszkodzone, mają braki ilościowe itp.) Kupujący zgłosić ten fakt niezwłocznie Sprzedawcy oraz kurierowi / przewoźnikowi, który ma obowiązek ustalenia stanu przesyłki na żądanie Kupującego lub Sprzedawcy. (zgłoszone powinno mieć miejsce niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki).
7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Kupujący będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
By skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysłanego na adres do doręczeń Sprzedawcy (ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok) lub poprzez wysłanie wiadomości e – mail o odstąpieniu od umowy na adres: e-mail germes.sklep@gmail.com
Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu .
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (koszty dostarczenia rzeczy równe najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia obowiązującego u Sprzedawcy).
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona poprzez przelew bankowy, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
Sprzedawca zwraca płatność Konsumentowi niezwłocznie, w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwróconych Produktów, po dokonaniu weryfikacji ich stanu oraz kompletności oraz z uwzględnieniem, czy nie zachodzą przesłanki z § 7 ust. 5.
Produkty Konsument jest zobowiązany odesłać pod adres: ul. Przędzalniana 60 15-688 Białystok wraz z podaniem swoich danych, numeru zamówienia oraz wskazania, iż Produkty są odesłane z uwagi na odstąpienie od umowy.
Sprzedawca zwraca uwagę, iż przesyłka powinna być starannie zabezpieczona i zapakowana w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń podczas transportu (Sprzedawca rekomenduje owinięcie pudełka w papier lub folie oraz oklejenie taśmą).
Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem, usługą “e-przesyłka” lub paczkomatami.
Więcej o odstąpieniu od umowy znajdziesz w art. 27 – art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
8 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: germes.sklep@gmail.com lub też pisemnie na adres: Przędzalniana 60 15-688 Białystok. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
W stosunku do Kupujących będących Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Produktów własnych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z wszelkimi możliwym zastrzeżeniami dopuszczalnymi przez prawo.
Sprzedawca rozpatruje wyłącznie reklamacje i zwroty Produktów zakupionych w Sklepie Sprzedawcy – każdy Kupujący chcący dokonać reklamacji lub odstąpienia od umowy musi wskazać numer zamówienia potwierdzający, iż dany Produkt został zakupiony w Sklepie Sprzedającego.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu własnego zostanie stwierdzona przed upływem daty ważności produktu.
Sprzedawca nie odpowiada za niewłaściwy wybór Produktów z uwagi na ich cechy przez Kupującego (takich jak np. Kolor drewna, zapach aromatów ).
W razie reklamacji Kupujący jest zobowiązany skonstatować się ze Sprzedawca w wiadomości elektronicznej pod adresem e-mail: germes.sklep@gmail.com lub pisemnie pod adresem: GERMES SP. Z O.O., ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok
W opisie reklamacji Kupujący jest zobowiązany podać: dane kontaktowe, nazwę reklamowanego Produktu, numer zamówienia, numer partii Produktu, datę ważności reklamowanego Produktu, opis wady – rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości.
Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
W procesie reklamacji konieczne może okazać się odesłanie do Sprzedawcy wadliwego towaru. W tym celu Kupujący jest zobowiązany skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: germes.sklep@gmail.com, lub samodzielnie nadać przesyłkę na adres: GERMES SP. Z O.O., ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok.
W paczce powinny zostać zawarte informacje takie jak (dane osobowe, numer zamówienia, adres, a także numer konta i nazwę banku oraz datę i sposób zgłoszenia swojej reklamacji).
Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Kupującemu w sposób, w jaki została ona zgłoszona. Kupujący do czasu końcowego rozpatrzenia reklamacji może wskazać Sprzedawcy inny sposób kontaktu.
Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia lub jeśli to konieczne od dnia dostarczenia do Sprzedawcy uszkodzonego Produktu. W przypadku konieczności wydłużenia tego terminu Kupujący zostanie poinformowany o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot środków albo wymiana Produktów nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
10 POSTANOWIENIA DODATKOWE, POSTANOWIENIA DOT. KUPUJĄCYCH NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży, jednakże wyłącznie w przypadku Kupujących nie będących Konsumentami.
Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego, nie będącego Konsumentem, korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
W razie przesłania Produktu do Kupującego, nie będącego Konsumentem, za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju (w momencie odbioru przesyłki Kupujący nie będący Konsumentem powinien sprawdzić, czy przesyłka została dostarczona bez ubytków, uszkodzeń oraz czy jej zawartość nie jest uszkodzona).
W przypadku gdy Kupujący, nie będący Konsumentem, zauważy, że podczas przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie paczki lub Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności postępować zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 9 i 10 niniejszego Regulaminu.
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami zostaje wyłączona.
Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Kupującego, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Kupującego tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/ Kupującego.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie Sprzedawcy od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
Wszystkie promocje, które obowiązują na portalu saunadom.pl nie łączą się ze sobą, dzieje się inaczej, jeśli na portalu pojawi się jasna informacja, iż dane promocje sumują się.
11 POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, tj. ma m. in. możliwość: zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.